Η Σ.Α.Ε.Κ. Αιγάλεω συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STREAM

Το Ευρωπαϊκό έργο STREAM θα δημιουργήσει ένα νέο Πλαίσιο Μικρο-Διαπιστευτηρίων, με το όνομα «The European Professional Certificate for Practitioners in Inclusive, Digital and Green Work-Based Learning».

Το προφίλ, που σήμερα δεν υπάρχει, χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πνοή για να γίνει αποτελεσματικό και ευέλικτο, και θα σχεδιαστεί με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για την δημιουργία των κατάλληλων Επαγγελματικών Προφίλ στις ενότητες που περιλαμβάνει το STREAM, σχετικά με τις καθορισμένες και απαιτούμενες ικανότητες που αφορούν Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες, ώστε να αντιστοιχούν στα πρότυπα που απαιτούνται για διαπίστευση ή/και την πιστοποίηση.

Το έργο STREAM στοχεύει να καθορίσει ένα σύνολο ικανοτήτων που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ και οι μέντορες εταιριών, προκειμένου να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ποιοτικές εμπειρίες WBL (Work Based Learning). Οι ακόλουθες 3 ομάδες ικανοτήτων θα είναι το πλαίσιο από το οποίο η ομάδα του έργου θα λάβει το ακριβές περιεχόμενο το οποίο, μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, θα αναγνωριστεί ως ένα μικροδιαπιστευτήριο και θα απονεμηθεί με το σχετικό σήμα Ψηφιακής Ικανότητας:

  • ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: Ένταξη, διαπολιτισμικές/διαπολιτισμικές και διατομεακές ικανότητες σε διεθνείς κινητικότητες WBL
  • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του WBL και τις διεθνείς κινητικότητες, με αναφορά στο DigiComp
  • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο WBL και στις διεθνείς κινητικότητες, με αναφορά στο GreenComp

Για την επιτυχή ολοκληρωση του προγράμματος θα πρέπει να εκδοθούν 3 σήματα ικανότητας STREAM: STREAM Inclusive WBL, STREAM digital WBL, STREAM green WBL.
Οι ομάδες-στόχοι του STREAM είναι το προσωπικό της ΕΕΚ και οι εταιρείες που εμπλέκονται σε WBL ή/και διεθνείς κινητικότητες. Αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά, μέσω του πλαισίου MC, τον πειραματισμό, την επικύρωση και την πιστοποίηση, στους ακόλουθους τομείς:

  • Η ΕΕΚ πιο σχετική και πιο κοντά στην αγορά εργασίας μέσω ενός δοκιμασμένου και αξιόπιστου συστήματος MC
  • Πιο αποτελεσματικός και ευέλικτος σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση του WBL (σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εταιρειών)
  • Η ευρωπαϊκή κοινότητα ΕΕΚ θα υποστηρίξει καλύτερα το WBL μέσω διεθνών και διαπολιτισμικών συνεργασιών

For English press here: