Στρατηγικές Συμπράξεις

139,608 Strategic Partnership Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η Βασική Δράση 2 (Key Action 2/KA2) – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, προκειμένου να παράξουν από κοινού αποτελέσματα και παραδοτέα προϊόντα για την επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτομιών και τεχνογνωσίας, οι φορείς μπορούν να δημιουργήσουν, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας συμφωνημένης στόχευσης, παραδοτέα τα οποία θα καλύψουν τις επαγγελματικές ανάγκες σε εκπαίδευση και κατάρτιση μιας ομάδας-στόχου στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα.

Στη συγκεκριμένη δράση αποδίδεται έμφαση κυρίως στο αντικείμενο και τη στόχευση των δραστηριοτήτων ενός σχεδίου στρατηγικών συμπράξεων και δευτερευόντως στην «επιλεξιμότητα» του προφίλ του φορέα οργανισμού που υποβάλει την αίτηση. Πρακτικά, ενθαρρύνονται διατομεακές συνεργασίες φορέων που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση ότι καθένας από αυτούς, μέσα από την εμπειρία, το θεσμικό και επιχειρησιακό του ρόλο, μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικότητα στην ευόδωση των στόχων του σχεδίου.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την Καινοτομία στις οποίες τα σχέδια εστιάζουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων παραδοτέων προϊόντων, στη διοργάνωση μεγάλου βεληνεκούς δραστηριοτήτων διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν καθώς και των καινοτόμων ιδεών.
 • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η προώθηση μιας κουλτούρας που μαθαίνει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς πώς να μάθουν να αφομοιώνουν καλές πρακτικές μέσω μεθόδων συγκριτικής αποτίμησης, η ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και πρακτικές.

Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικώνΜεντορική, αξιολόγηση και κατάρτιση σε οργανισμούς για τη μάθηση με βάση την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

#Mentor4WBL@EU

Το έργο, στο πλαίσιο εισαγωγής καινοτομίας στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μεντόρων της μάθησης με βάση την εργασία, στοχεύει στην οικοδόμηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για μέντορες εντός επιχείρησης, που συμμετέχουν στημ άθηση με βάση την εργασία (ΜΒΕ). Η ανάπτυξη των σχετικών ικανοτήτων – βασικών, εγκάρσιων, μη τεχνικών («ήπιων»), ψηφιακών – που οδηγούν στην κατάρτιση, την αξιολόγηση και πιστοποίηση των μεντόρων της ΜΒΕ αποτελεί κύριο στόχο του έργου. Αυτό το στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας για την επακόλουθη ικανότητά τους να προσφέρουν ποιοτική ΜΒΕ σε μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, άρχισε την 1ηΟκτωβρίου 2018 και λήγει την 30η  Σεπτεμβρίου του2020.

Mentorship Evaluation aNd Training in Organisations for WBL at EU

Ένα καινοτόμο έργο:

 • προωθεί την ποιότητα της ΜΒΕ ως εγγενές στοιχείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ)
 • προάγει καινοτόμες προσεγγίσεις περιλαμβάνοντας οργανωσιακή μάθηση «double/tripleloop» (αλλαγή των κανόνων / μάθησης για τη μάθηση)
 • επικυρώνει τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακών αποτελεσμάτων με την αναγνώριση των προηγούμενων γνώσεων
 • συμπεριλαμβάνει διαπολιτισμικές ικανότητες ευθυγραμμιζόμενο με τις ανάγκες κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών
 • εμπεριέχει τη χρήση των ΤΠΕ στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων
 • αναπτύσσει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων για μέντορες στο χώρο εργασίας, υποστηριζόμενο από μια πλατφόρμα πληροφορικής που επιτρέπει τη διαχείριση της εξ αποστάσεως εξέτασης από θυγατρικούς οργανισμούς πιστοποίησης
 • εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αναγνώριση και την επικύρωση των προσόντων των ενδοεπιχειρησιακών συμβούλων και συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή κινητικότητά τους

Oι εταίροι του έργου

 • Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων(IME ΓΣΕΒΕΕ),ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενεργεί ως φορέας παροχής συμβουλών σε οικονομικά και κοινωνικά θέματακαι ζητήματα ενδιαφέροντος για τις μικρές επιχειρήσεις,ως ο Συντονιστής του έργου(imegsevee.gr)
 • Το ίδρυμα EFCoCErt, ένα ελβετικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2014 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LdV TOI Certitude, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της εκμετάλλευσης των συστημάτων πιστοποίησης ISO 17024 για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην Ευρώπη (efcocert.eu)
 • Η ViaSystSynergy Services SA, Ελβετική ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής, με βασική δραστηριότητα από το 2008 το SaaS (Software as a Service), ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία άυλων λύσεων πληροφορικής για συστήματα πιστοποίησης λειτουργικών συστημάτων διαχείρισης, πλατφόρμα και παιδαγωγική μηχανική (viasyst.com)
 • Το Centre forFactories of the FutureLimited (C4FF), Αγγλική ΜΜΕ με δυνατότητες ΕΤΑ που ενεργεί ως φορέας έμπνευσης έργων για τα Εργοστάσια του Μέλλοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την υποστήριξη παρόμοιων εξελίξεων στην ΕΕ (c4ff.co.uk)
 • Το ίδρυμα BahçesehirUniversitesi, Τουρκικό Πανεπιστήμιο διεθνών προτύπων με διεθνείς συνεργασίες και διμερείς συμφωνίες σε όλη την ΕΕ και άλλες χώρες. (bau.edu.tr)
 • Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω, ο παλαιότερος και ο μεγαλύτερος δημόσιος φορέας επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, με σύγχρονα εργαστήρια σε ευρύχωρα κτίρια, άριστο μαθησιακό περιβάλλον και 16 διαφορετικές ειδικότητες (iekaigal)
 • Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η Ελληνική Υπηρεσία Απασχόλησης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στον τομέα της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) εφαρμόζει σύστημα διττής μαθητείας σε 50 Επαγγελματικές Σχολές (EPAS). Διαθέτει επίσης 30 Επαγγελματικά Ιδρύματα (ΙΕΚ), 30 Γραφεία Σταδιοδρομίας και 6 Συνεχιζόμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) (oaed.gr).

Τα αποτελέσματα του έργου

Το έργο στοχεύει στο να οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων των επαγγελματιών μεντόρων μέσω:

 • μιας τυποποίησης των προσόντων (απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες)
 • μιας μαθησιακής συνεργασίας η οποία θα προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη μάθηση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων
 • μιας αλλαγής νοοτροπίας αναφορικά με την κατάρτιση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που στοχεύουν κυρίως στην μετατροπή τους σε ποιοτικούς χώρους ΜΒΕ
 • της δημιουργίας μιας κοινής κουλτούρας και φιλοσοφίας μεταξύ τωνςδιαφόρων χωρών, για την επαγγελματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων τωνςενδοεπιχειρησιακών μεντόρων
 • της ανάπτυξης μιας κοινής αντίληψης σχετικά με την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών μεντόρων

Τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου:

 1. Ένα πλήρες εκπαιδευτικό μάθημα για τους ενδοεπιχειρησιακούς μέντορες της ΜΒΕ, με ενσωματωμένα την αξιολόγηση και την αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης
 2. Ένα λειτουργικό σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων σύμφωνο με το ISO 17024 και το ECVET για τους ενδοεπιχειρησιακούς μέντορες
 3. Μια σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για ενδοεπιχειρησιακούς μέντορες της ΜΒΕ
 4. Μια πλατφόρμα πληροφορικής για την εξ αποστάσεως πιστοποίηση ικανοτήτων των ενδοεπιχειρησιακών μεντόρων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.mentor4wbl.eu/