Στρατηγικές Συμπράξεις

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : ERASMUS+ (KA2)

Βασική δράση (KA2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Έργο: Μεντορική, αξιολόγηση και κατάρτιση σε οργανισμούς για τη μάθηση με βάση την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

#Mentor4WBL@EU

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.mentor4wbl.eu/

Τι είναι αυτό το έργο;

-Το έργο,στο πλαίσιο εισαγωγής καινοτομίας στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των μεντόρων της μάθησης με βάση την εργασία, στοχεύει στην οικοδόμηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίαςγιαμέντορεςεντός επιχείρησης, που συμμετέχουν στημάθηση με βάση την εργασία (ΜΒΕ) .Η ανάπτυξη των σχετικών ικανοτήτων – βασικών, εγκάρσιων, μη τεχνικών («ήπιων»), ψηφιακών – που οδηγούν στην κατάρτιση, την αξιολόγηση και πιστοποίηση των μεντόρων της ΜΒΕ αποτελεί κύριο στόχο του έργου.Αυτό το στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας για την επακόλουθη ικανότητά τους να προσφέρουν ποιοτική ΜΒΕ σε μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους.

Ποια είναι η συνολική διάρκεια του έργου;

-Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, άρχισε την 1ηΟκτωβρίου 2018 και λήγει την 30η  Σεπτεμβρίου του2020.

Ποιοι είναι οι εταίροι του έργου;

 • ΤοΙνστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων(IME ΓΣΕΒΕΕ),ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενεργεί ως φορέας παροχής συμβουλών σε οικονομικά και κοινωνικά θέματακαι ζητήματα ενδιαφέροντος για τις μικρές επιχειρήσεις,ως ο Συντονιστής του έργου(imegsevee.gr)
 • Το ίδρυμα EFCoCErt, ένα ελβετικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2014 στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος (LdV TOI Certitude) για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της εκμετάλλευσης των συστημάτων πιστοποίησης ISO 17024 για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην Ευρώπη (efcocert.eu)
 • Η ViaSystSynergy Services SA, μια ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής της Ελβετίας με βασική δραστηριότητα από το 2008ως SaaS (Software as a Service), ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργίαάυλων λύσεων πληροφορικής για συστήματα πιστοποίησης λειτουργικών συστημάτων διαχείρισης, πλατφόρμα και παιδαγωγική μηχανική(viasyst.com)
 • Το Centre forFactories of the FutureLimited(C4FF), μια αγγλική ΜΜΕ με ΕΤΑ δυθνατότητες ενεργώντας ως φορέας έμπνευσηςέργων για τα Εργοστάσια του Μέλλοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την υποστήριξη παρόμοιων εξελίξεων στην ΕΕ (c4ff.co.uk)
 • Το ίδρυμα BahçesehirUniversitesi,ένα πανεπιστήμιο της Τουρκίαςμε επίτευξη διεθνών προτύπων πανεπιστήμιο και με διεθνείς συνεργασίες σε όλη την ΕΕ και άλλες χώρες και πολλές διμερείς συμφωνίες (bau.edu.tr)
 • Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω, ο παλαιότερος και ο μεγαλύτερος δημόσιος φορέας επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, με σύγχρονα εργαστήρια σε ευρύχωρα κτίρια, άριστο μαθησιακό περιβάλλον και 16 διαφορετικές ειδικότητες(iekaigal.gr)
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ),η Ελληνική Υπηρεσία Απασχόλησης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Στον τομέα της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) εφαρμόζει σύστημα διττής μαθητείας σε 50 Επαγγελματικές Σχολές (EPAS).Διαθέτει επίσης 30 Επαγγελματικά Ιδρύματα (ΙΕΚ), 30 Γραφεία Σταδιοδρομίας και 6 Συνεχιζόμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)(oaed.gr).

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου;

– Το σχέδιο έχει προγραμματιστεί να οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργίας ικανοτήτων των επαγγελματιών μεντόρων μέσω

F       μια τυποποίηση των προσόντων ( απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες )

F       μια μαθησιακή συνεργασία η οποία θα προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη

και τη μάθηση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων

F    μια αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με την κατάρτιση στις μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που στοχεύουν κυρίως στην μετατροπή τους

σε ποιοτικούς χώρους ΜΒΕ

F    τη δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας και φιλοσοφίας μεταξύ των

διαφόρων χωρών, για την επαγγελματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων των

ενδοεπιχειρησιακών μεντόρων

F      την ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης σχετικά με την αξιολόγηση και

πιστοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών μεντόρων

Ποια είναι τα πνευματικά αποτελέσματατου έργου;

 1. Ένα πλήρες εκπαιδευτικό μάθημα για τους ενδοεπιχειρησιακούς μέντορες της ΜΒΕ, με ενσωματωμένα την αξιολόγηση και την αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης
 2. Ένα λειτουργικό σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων σύμφωνο με το ISO 17024 και το ECVET για τους ενδοεπιχειρησιακούς μέντορες
 3. Μια σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για ενδοεπιχειρησιακούς μέντορες της ΜΒΕ
 4. Μια πλατφόρμα πληροφορικής για την εξ αποστάσεως πιστοποίηση ικανοτήτων των ενδοεπιχειρησιακών μεντόρων

Με ποιο τρόπο είναι το έργο καινοτόμο;

 • προωθεί την ποιότητα της ΜΒΕ ως εγγενές στοιχείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ)
 • προάγει καινοτόμες προσεγγίσεις περιλαμβάνοντας οργανωσιακή μάθηση «double/tripleloop» (αλλαγή των κανόνων / μάθησης για τη μάθηση)
 • επικυρώνει τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακών αποτελεσμάτων με την αναγνώριση των προηγούμενων γνώσεων
 • συμπεριλαμβάνει διαπολιτισμικές ικανότητες ευθυγραμμιζόμενο με τις ανάγκες κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών
 • εμπεριέχει τη χρήση των ΤΠΕ στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων
 • αναπτύσσει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων για μέντορες στο χώρο εργασίας, υποστηριζόμενο από μια πλατφόρμα πληροφορικής που επιτρέπει τη διαχείριση της εξ αποστάσεως εξέτασης από θυγατρικούς οργανισμούς πιστοποίησης
 • εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αναγνώριση και την επικύρωση των προσόντων των ενδοεπιχειρησιακών συμβούλων και συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή κινητικότητά τους