CHAISE

Erasmus – Βασική Δράση 3- Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια, για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποτελείται κυρίως από σχέδια που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency), ενώ οι Εθνικές Μονάδες διαχειρίζονται το Δομημένο Διάλογο για τη Νεολαία (Youth Structured Dialogue). Ο Δομημένος Διάλογος για τη Νεολαία περιλαμβάνει σχέδια τα οποία διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα σε υπεύθυνους σε θέματα χάραξης πολιτικής για τη νεολαία και σε νέους. Τα σχέδια αυτά αφορούν σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

Βασική Δράση 3- Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το CHAISE είναι μια Κοινοπραξία Δεξιοτήτων Τομέα και απευθύνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες blockchain και τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) στην Ευρώπη. Η βασική του αποστολή είναι να υλοποιήσει μια Ευρωπαϊκή στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων blockchain, καθώς και να παρέχει λύσεις κατάρτισης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ελλείψεις και να υπάρξει ανταπόκριση στις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού εργατικού.

Μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινότητα blockchain

Το CHAISE συγκεντρώνει κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες, βασικούς θεσμικούς φορείς, “οργανισμούς ομπρέλα” της ΕΕ, κοινωνικούς εταίρους, εξειδικευμένους παρόχους Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και δημόσιες / ρυθμιστικές αρχές στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για την επίτευξη των στόχων του έργου. Σε αυτό συμμετέχουν 13 χώρες της ΕΕ και 23 συνεργάτες εργατικού δυναμικού στον τομέα του Blockchain.

Μια θεσμικά επικυρωμένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεξιοτήτων Blockchain

Το CHAISE θα φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούν τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο, την πολιτική και την έρευνα από ολόκληρη την ΕΕ ώστε να διαμορφώσουν μια στρατηγική δεξιοτήτων blockchain.

Ένα σχέδιο Τομεακής Συνεργασίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Blockchain

Η κοινοπραξία CHAISE, βασιζόμενη σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των αναγκών και των ελλείψεων δεξιοτήτων για τον καθορισμό της τρέχουσας κατάστασης και την οριοθέτηση του τομέα Blockchain, θα αναπτύξει μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεξιοτήτων η οποία θα θέσει το πλαίσιο για τομεακή συνεργασία και θα περιγράψει τις δράσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες δεξιοτήτων στον τομέα του blockchain

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ BLOCKCHAIN

Το CHAISE, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 5 εξαμήνων σε 11 γλώσσες της ΕΕ για την αντιμετώπιση τεχνικών, μη τεχνικών και διεπιστημονικών αναγκών δεξιοτήτων μέσα από μία καινοτόμο προσέγγιση. Επιπλέον, όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί από το έργο θα ενοποιηθεί σε μια σειρά από ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα που θα διατεθούν σε όλους μέσω Μαζικών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC).

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ BLOCKCHAIN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο στόχος του CHAISE είναι να αντιμετωπίσει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων προωθώντας ένα ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς σύστημα διακυβέρνησης δεξιοτήτων blockchain προσαρμοσμένο στις τομεακές ανάγκες. Το έργο θα προσφέρει κατάλληλες λύσεις κατάρτισης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προγράμματα κινητικότητας και προσόντα, δημιουργώντας ένα Ευρωπαϊκό οικοσύστημα δεξιοτήτων Blockchain και αυξάνοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα του τομέα, ειδικά για τους νέους Ευρωπαίους.

Ένας μηχανισμός πρόβλεψης για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων Blockchain

Το CHAISE θα δημιουργήσει μια συνεργατική μέθοδο για την παρακολούθηση της εξέλιξης των απαιτήσεων στο χώρο εργασίας και την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων blockchain, ώστε να λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης και προειδοποίησης για τον περιορισμό των πιθανών ανισορροπιών μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.

Το πρώτο επαγγελματικό προφίλ “Blockchain Specialist”

Το CHAISE θα προσδιορίσει το πρώτο επαγγελματικό προφίλ «Blockchain Specialist», εναρμονισμένο με τις υπάρχουσες ικανότητες και τα πλαίσια προσόντων, για να εγγυηθεί μια κοινή γλώσσα περιγραφής ψηφιακών δεξιοτήτων. Το έργο θα καθορίσει τις επαγγελματικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ για το εργατικό δυναμικό blockchain προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό στην αγορά εργασίας και να θέσει κοινές εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τις δεξιότητες Blockchain.

Διακρατικά σχήματα κινητικότητας για σπουδαστές και επαγγελματίες Blockchain

Το CHAISE θα υποστηρίξει τη διασυνοριακή κινητικότητα σπουδαστών και επαγγελματιών ενισχύοντας τις συνεργασίες ανάμεσα σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και εταιρείες, και εγκαινιάζοντας μια πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης και αποφοίτων Blockchain.

Ένα Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Blockchain

Το CHAISE θα αναπτύξει μηχανισμούς στρατηγικής συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, όπως οι Εθνικές Συνεργασίες Δεξιοτήτων Blockchain, για να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά ζητήματα αντικατοπτρίζονται σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ, ότι θα εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Τομεακών Δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο και ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας Δεξιοτήτων Blockchain θα επιβλέπει την εφαρμογής της στρατηγικής αυτής.

Για περισσότερες πληροφοριες, πατήστε εδώ.