Για την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, βεβαίωσης στρατολογίας και Α.Δ.

Για την αποφυγή συνωστισμού στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι & καταρτιζόμενες που ενδιαφέρονται για την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, βεβαίωσης στρατολογίας και αναλυτικής βαθμολογίας-Ατομικό Δελτίο μπορούν να στείλουν στο e-mail του Δ.ΙΕΚ :  grammateia@iek-aigal.att.sch.gr την ακόλουθη αίτηση συμπληρωμένη. Η γραμματεία θα αποστείλει ηλεκτρονικά μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες τη βεβαίωση.  

(Παρακαλούμε πολύ για την δική σας ταχύτερη εξυπηρέτηση να γράφετε στο τίτλο του e-mail σας τη φράση : “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ“) – παρακαλούμε πολύ να μην στέλνετε αιτήσεις πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα στο Δ.Θ.ΙΕΚ Αιγάλεω

Τα μηνύματα e-mail που στέλνουν οι καταρτιζόμενοι/μενες για χορήγηση βεβαίωσης χωρίς να περιλαμβάνουν τη παρακάτω φόρμα αίτησης βεβαίωσης συμπληρωμένη από τους/τις  ίδιους/ίδιες, θα διαγράφονται άμεσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε οτι βάση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  Κ5/160259/15-12-2021, η βεβαίωση (φοίτησης, εγγραφής κλπ.) μπορεί να εκδοθεί με την έναρξη των μαθημάτων (έναρξη φοίτησης) , παρακαλούμε πολύ να μην στέλνετε αιτήσεις πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα στο Δ.Θ.ΙΕΚ Αιγάλεω:

  Άρθρο 14 Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων 

1. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, με αίτησή του στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., ο καταρτιζόμενος μπορεί να λαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης, καθώς και Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου. Ειδικά, κατά τον πρώτο μήνα της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να αιτείται και να λαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής, με ισχύ ένα μήνα από την έκδοσή της. 

2. Για τους άρρενες καταρτιζόμενους μία (1) εβδομάδα μετά την έναρξη της κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού για Στρατολογική Χρήση :  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.ΙΕΚ 

ΕΠΙΣΗΣ :

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.