Για την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, βεβαίωσης στρατολογίας και Α.Δ.

Για την αποφυγή συνωστισμού στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι & καταρτιζόμενες που ενδιαφέρονται για την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, βεβαίωσης στρατολογίας και αναλυτικής βαθμολογίας-Ατομικό Δελτίο μπορούν να στείλουν στο e-mail του Δ.ΙΕΚ :  grammateia@iek-aigal.att.sch.gr την ακόλουθη αίτηση συμπληρωμένη. Η γραμματεία θα αποστείλει ηλεκτρονικά μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες τη βεβαίωση.  

(Παρακαλούμε πολύ για την δική σας ταχύτερη εξυπηρέτηση να γράφετε στο τίτλο του e-mail σας τη φράση : “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ“)

Τα μηνύματα e-mail που στέλνουν οι καταρτιζόμενοι/μενες για χορήγηση βεβαίωσης χωρίς να περιλαμβάνουν τη παρακάτω φόρμα αίτησης βεβαίωσης συμπληρωμένη από τους/τις  ίδιους/ίδιες, θα διαγράφονται άμεσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.