ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Μετά από επιτυχή συμμετοχή θεωρητικού καθώς και πρακτικού μέρους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα (π.χ. για την έκδοση επαγγελματικής άδειας) που έχουν οι κάτοχοι των πτυχίων αυτών ανάλογα με την ειδικότητα στα παρακάτω επαγγέλματα :

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.