Φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ

Η φοίτηση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. είναι καθημερινή. Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. Μια εξέταση Προόδου στα μέσα κάθε εξαμήνου και μια Τελικών Εξετάσεων.

Οι εξετάσεις προόδου διεξάγονται μόλις συμπληρωθεί το 50% των ωρών κατάρτισης για κάθε μάθημα. Οι εξετάσεις προόδου ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ. Οι εξετάσεις προόδου διεξάγονται την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του μαθήματος βάση του εβδομαδιαίου προγράμματος. Διαρκούν 1 ώρα, για κάθε μάθημα. Με το πέρας της προόδου, το μάθημα συνεχίζεται κανονικά.

Βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ, η συμμετοχή στις εξετάσεις προόδου είναι υποχρεωτική. Ο βαθμός εξέτασης προόδου αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος. Σε περίπτωση απουσίας από την πρόοδο για σοβαρούς λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, ο/η καταρτιζόμενος/νη καταθέτει αίτηση εξέτασης προόδου, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την απουσία του. Ενημερώνεται από τον εκπαιδευτή του για τη νέα ημερομηνία εξέτασης προόδου.

Το 10% του συνολικού βαθμού των καταρτιζομένων προκύπτει από την πραγματοποίηση εργασίας, (ατομικής ή ομαδικής), για κάθε μάθημα ξεχωριστά (είτε είναι θωρητικό ή εργαστηριακό). Η εργασία παραδίδεται στους εκπαιδευτές του εκάστοτε μαθήματος μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω (μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι εκπαιδευτές).

Με το πέρας των μαθημάτων κάθε εξαμήνου κατάρτισης ακολουθεί η περίοδος τελικών εξετάσεων. Ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής εξέτασης για κάθε μάθημα είναι:

  • Γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα
  • Γραπτές/ προφορικές/ πρακτικές εξετάσεις ή συνδυασμός αυτών για τα πρακτικά μαθήματα.

Ο βαθμός τελικής εξέτασης αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού βαθμού για κάθε μάθημα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες για τα θεωρητικά μαθήματα, ενώ για τα εργαστηριακά καθορίζεται ανάλογα με τη φύση της εξέτασης (ή εάν δηλώνεται διαφορετικά από τον οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας), τους διαθέσιμους εργαστηριακούς χώρους και τον αριθμό  (σε κάθε τμήμα) των καταρτιζομένων. Σε περίπτωση που οι καταρτιζόμενοι έχουν υπερβεί το όριο απουσιών (ανεπαρκής φοίτηση) εκάστοτε μαθήματος, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση απουσίας από την τελική εξέταση ή την πρόοδο και ΜΟΝΟ για σοβαρούς λόγους υγείας (όπως αποδεικνύεται από Δημόσιο Φορέα) ή ανωτέρας βίας, ο/η καταρτιζόμενος/η καταθέτει αίτηση νέας εξέτασης (επανεξέταση), επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την απουσία του. Η αίτηση αυτή πρέπει να κατατεθεί πριν από την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ αποφασίζει την ημερομηνία για την εξέταση του/της καταρτιζομένου/μένης.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο οι καταρτιζόμενοι σημείωσαν αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζόμενων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. συντάσσει σχετικό πρακτικό με θέμα «Αποτελέσματα φοίτησης εξαμήνου» και ενημερώνει τους καταρτιζόμενους για τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Οι καταρτιζόμενοι στο αρχικό (Α’) εξάμηνο κατάρτισης των οποίων η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής υποχρεούνται, προκειμένου να επανεγγραφούν σε οποιαδήποτε ειδικότητα, να επανεπιλεγούν με τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού : http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/1726/iek_7.pdf

Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε εκ νέου παρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).

β) Υστερούν σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή, οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται να επανεξεταστούν στο μάθημα που υστέρησαν στην επόμενη εξεταστική περίοδο, φοιτώντας παράλληλα στα μαθήματα του επόμενου εξαμήνου.  Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελεί τη νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι καταρτιζόμενοι δεν αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούνται να επαναλάβουν τη φοίτηση στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησαν ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχαν ανεπαρκή φοίτηση.

Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να συμμετέχουν με γραπτή εξέταση επειδή:
α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α ́) όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%.
β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή.
ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).
Για τις περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε, απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, ή σταθμού, ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω πιστοποιημένης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
Οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο.

Οι καταρτιζόμενοι που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους υποβάλουν στο Ι.Ε.Κ. αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η απόφαση διακοπής φοίτησης εκδίδεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.

Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με αντίστοιχη βεβαίωση για στρατολογική χρήση που εκδίδεται από το Ι.Ε.Κ.