Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,

σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση τον νέο κανονισμό λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ έχετε προθεσμία πραγματοποίησης αλλά και ολοκλήρωσης της πρακτικής σας άσκησης έως και 2 έτη από την ολοκλήρωση του τελευταίου εξαμήνου (Δ’) φοίτησης σας.

 Ειδικότερα όσοι τελείωσαν το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης τον ΙΟΥΝΙΟ του 2021 έχουν περιθώριο ολοκλήρωσης της πρακτικής τους έως και τα τέλη του ΙΟΥΝΙΟΥ του 2023!!!

Tέλος για τους πιο παλιούς καταρτιζόμενους ισχύει: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024,σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται 1η ή 15η  κάθε μήνα εκτός και αν συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα.

Πρέπει να καταθέσετε το σύνολο των εγγράφων και των δικαιολογητικών τουλάχιστον 4 μέρες (εργάσιμες) πριν την έναρξη της Π.Α, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από τον Διευθυντή του ΙΕΚ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

-ΑΡΘΡΟ 13_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ_ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ

-ΦΕΚ 3938/26-08-2021_Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναρτημένη την δεύτερη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τρέχον επιδοτούμενο πρόγραμμα λήγει την 30η Ιουνίου 2023. Ως εκ τούτου σε αυτό μπορούν να ενταχθούν πρακτικές ασκήσεις καταρτιζομένων που θα ξεκινήσουν το αργότερο 2 Ιανουαρίου 2023 με την επισήμανση ότι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2023. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποζημιωθούν για την πραγματοποιηθείσα πρακτική τους άσκηση!

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399 – Β’ ΕΚΔΟΣΗ | Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – ΙΝΕΔΙΒΙΜ (inedivim.gr)

ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (απαραίτητα δικαιολογητικά):

  1. Εκτυπωμένη αναλυτική κατάσταση ενσήμων από ΕΦΚΑ
  2. Βεβαίωση – σεις Προϋπηρεσίας από Εργοδότη – τες 
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Π.Α.