ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, φέρνοντας τους νέους και τις νέες στο προσκήνιο, για να τιμηθεί η προσφορά και η ανθεκτικότητά τους σε μια δύσκολη χρονική περίοδο.
Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει στην υποστήριξη των νέων, ώστε εκείνοι να κατανοήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προσωπική κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η ενσωμάτωση των νέων στη χάραξη της πολιτικής, καθώς και η στήριξη όσων νέων ανήκουν σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, αποτελούν τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας αυτής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μέσω του συνδέσμου:
www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/


Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν. του ΥΠΑΙΘ, διαμέσου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου, καλεί τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και τους/τις  καταρτιζόμενους/ες   των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας για τις δράσεις που διοργανώνονται.


Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας φιλοδοξεί όλοι καταρτιζόμενοι/ες και οι νέοι/νέες ηλικίας 18-29 ετών να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται να ακουστεί η φωνή  τους, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα πραγματώνει τις αρχές  της ισότητας, της συμπερίληψης και της συνεργασίας.