ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου στους καταρτιζόμενους οι οποίοι:

 1. Έχουν ηλικία έως 22 ετών και
 2. Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

Για τους πρωτοετείς καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου θα γίνονται δεκτά μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους:

 • Βεβαίωση Εγγραφής ή Βεβαίωση Φοίτησης (Σπουδών) από την οικεία Εκπαιδευτική δομή.

Μετά την παρέλευση της 30ης Νοεμβρίου καθε έτους, για την χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου γίνεται δεκτή για τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η Βεβαίωση Φοίτησης (Σπουδών) από την οικεία Εκπαιδευτική δομή ή, εφόσον έχει εκδοθεί, η ταυτότητα καταρτιζόμενου.

Τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων δελτίου ειδικού εισιτηρίου διαμορφώνονται ως εξής:

 • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου φοιτά ο καταρτιζόμενος.
 • Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης Χώρας.
 • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες ανάμεσα στην πόλη όπου φοιτά ο καταρτιζόμενος και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
 • Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις υπόλοιπες οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες της Χώρας.
 • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την πόλη όπου φοιτά ο καταρτιζόμενος και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Η ως άνω αναγραφόμενη έκπτωση, ισχύει και για την περίπτωση κατά την οποία η σιδηροδρομική συγκοινωνία αποτελεί μέρος της συνολικής διαδρομής που συνδέει την έδρα του τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του καταρτιζόμενου.
 • Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις υπόλοιπες σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της Χώρας.

Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου για τον καταρτιζόμενο των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Αυγούστου των εκπαιδευτικών ετών που περιλαμβάνουν τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης καθώς και το εξάμηνο φοίτησης πρακτικής άσκησης, και μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή την απώλεια της ιδιότητας του καταρτιζόμενου για οποιοδήποτε λόγο.

Το δικαίωμα στο ανώτατο όριο κομίστρου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:

 • α) Στρατευθεί και για όσο διάστημα διαρκεί η στράτευσή του ή
 • β) Αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του ή
 • γ) Συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής μειωμένου κομίστρου σύμφωνα με το άρθρο 1