Τεχνικός Ανελκυστήρων

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας τεχνικός ανελκυστήρων
Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων έχει ως αντικείμενο της εργασίας του την εγκατάσταση, την συντήρηση, την επισκευή και
την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων. Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων έχει γνώσεις και δεξιότητες που τον
καθιστούν ικανό να εγκαθιστά με υπευθυνότητα και επαγγελματική δεοντολογία ανελκυστήρες. Η Συντήρηση και η
Επισκευή- Εκσυγχρονισμός των Ανελκυστήρων είναι αντικείμενα της εργασίας του Τεχνικού Ανελκυστήρων.

Τομείς απασχόλησης
Ο κάτοχος του διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» μπορεί να εργασθεί:
 Ως μισθωτός επιχειρήσεως που ασχολείται με τη κατασκευή μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού –
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανελκυστήρων παντός τύπου
 Ως μισθωτός επιχειρήσεως που ασχολείται με τη προμήθεια, εγκατάσταση ή και συντήρηση
 Ως ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει εργολαβικά τη προμήθεια, εγκατάσταση ή και
συντήρηση ανελκυστήρων ή τμημάτων αυτών, μετά από προϋπηρεσία ως βοηθός σε έμπειρους
επαγγελματίες του κλάδου

Επαγγελματικά προσόντα
Ο κάτοχος του διπλώματος στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» των ΙΕΚ, θα πρέπει να διαθέτει τα
παρακάτω προσόντα:
 Εγκαθιστά, συντηρεί, επισκευάζει και αναβαθμίζει τους ανελκυστήρες
 Συμβουλεύεται και μελετά Ελληνική και ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία για να ερμηνεύσει κανονισμούς
και προδιαγραφές σχετικά με τη μηχανή, το όργανο ή το σύστημα στο οποίο εργάζεται.
 Κατανοεί, ερμηνεύει και αξιοποιεί κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας και
προτείνει βελτιώσεις και διορθώσεις σχετικές με μέρος ή λεπτομέρεια του έργου.
 Κατανοεί και ερμηνεύει, αναλύει και συγκρίνει, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις
παραμέτρους και τις μεταβλητές της εργασίας του, χρησιμοποιώντας ακόμα και Η/Υ.
 Παρακολουθεί τη πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας και συντάσσει αναφορές με παρατηρήσεις
πάνω στη δυσλειτουργία των συστημάτων προμήθειας και διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και
εργαλείων.
 Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και μετά θα μπορεί να
αναλάβει υπεύθυνη θέση Τεχνικού Ανελκυστήρων όπου και θα εκτελεί αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες
που περιλαμβάνονται στα επαγγελματικά καθήκοντα.
 Εφαρμόζει χωρίς καμία παρέκκλιση ή σφάλμα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά με
την ασφάλεια και την υγιεινή των ατόμων και εγκαταστάσεων και τη πυρασφάλεια του χώρου και των
θέσεων εργασίας.
 Φροντίζει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη προστασία του περιβάλλοντος
εργασίας, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα ή συσκευές, και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις για
πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
 Εφαρμόζει γενικές ή ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε
υλικού που χρησιμοποιεί, καθώς και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης
του και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις βελτίωσής τους.
 Ελέγχει τη πορεία εργασίας και τη ποιότητα κατασκευής και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ή
αλλαγές εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών.
 Ελέγχει τη τελική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης και υποβάλλει
αιτιολογημένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια των διαθέσιμων μέσων.

Επαγγελματικά καθήκοντα
Ο κάτοχος του διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
 Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους αλλά και συνολικών προδιαγραφών ασφαλείας, ακρίβειας,
πιστότητας και αξιοπιστίας, στη λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων.
 Εφαρμόζει τα σχέδια και τις γενικές ή ειδικές τεχνικές οδηγίες για τις εργασίες που αναφέρονται στα
επαγγελματικά τους καθήκοντα, σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης με επισήμανση των γνώσεων και
ικανοτήτων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.
 Εφαρμόζει και χρησιμοποιεί χωρίς καμία παρέκκλιση όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που
επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.
 Επιλέγει, προμηθεύεται και αποθηκεύει στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας, τα
απαραίτητα υλικά εργασίας, όργανα, εργαλεία και συσκευές και φροντίζει να βρίσκονται αυτά σε καλή
κατάσταση.
 Καταγράφει τα τεχνικά στοιχεία και δίνει προφορική και γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των
επεμβάσεών του.
 Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την
εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των ανελκυστήρων (φάκελος άδειας, διαδικασία έκδοσης άδειας
λειτουργίας, προέγκριση, οριστική άδεια λειτουργίας κ.λ.π.).
 Υπολογίζει και κοστολογεί εργασίες και υλικά που αφορούν κατασκευές η μετατροπές εγκαταστάσεων
ανελκυστήρων και συντάσσει τις σχετικές προσφορές.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ