ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015Β

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν.4763/2020 (20-12-2020) υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022.