ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ Δ.ΙΕΚ

EΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ

Οι εγγραφές γίνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μετά από προκήρυξη που βγαίνει τον Αύγουστο (http://www.gsae.edu.gr) και με τις αιτήσεις να γίνονται ηλεκτρονικά στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας στις αρχές του Σεπτεμβρίου με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου ή του ΕΠΑ.Λ. Δίδακτρα δεν υπάρχουν στα Δ.ΙΕΚ. Τα μαθήματα γίνονται κατά το απογευματινό ωράριο.    

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και η διάρκεια είναι 2,5 χρόνια από τα οποία 2 χρόνια θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και 6 μήνες πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα κάθε ειδικότητας φαίνονται στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ https://iekaigal.att.sch.gr/ και η διάρκειά τους είναι 20 ώρες την εβδομάδα. Το ωράριο των μαθημάτων ξεκινά 15:30 και λήγει 21:15. Το πρόγραμμα για το κάθε τμήμα διαφέρει και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εργαστηρίων.


Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω , (όπως και όλα τα Δημόσια ΙΕΚ) κάνει εγγραφές σπουδαστών τον Οκτώβριο κατόπιν της προαναφερθείσας προκήρυξης που βγαίνει τον Αύγουστο.   

Απόφοιτοι ΑΕΙ μπορούν να σπουδάσουν στο ΔΙΕΚ.

Επίσης από φέτος : Οι ειδικότητες που κάποιος θα μπορεί να επιλέξει από το Μηχανογραφικό Δελτίο που θα συμπληρώνει τον Ιούλιο είναι:

Ειδικότητες που θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό τον Ιούλιο του 2021

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Design-Development/ Video Games)

2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & σχεδιασμός Αντικειμένων

3. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

4. Τεχνικός Ανελκυστήρων

5. Μηχανοτρονικής

Η κατάταξη υποψηφίων κατευθείαν στο 2ο έτος κατάρτισης (Γ’ εξάμηνο) γίνεται μόνο για τους απόφοιτους των Επαγγελματικών Λυκείων και αυτό με την προϋπόθεση οτι η ειδικότητα που αναγράφεται στο πτυχίο του ΕΠΑ.Λ. είναι ταυτόσημη και αντίστοιχη με την ειδικότητα του Δ.ΙΕΚ που ενδιαφέρεται ο υποψήφιος . 

Ειδικότητες Γ’ εξαμήνου στα Δ.ΙΕΚ : http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/1594/%CE%93%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%9A%202019%CE%92.xls

(Προβλέπεται η απαλλαγή από ένα ή περισσότερα μαθήματα μετά από αίτηση του καταρτιζομένου στην αρχή του εκάστοτε εξάμηνου με την προϋπόθεση οτι το περιεχόμενο των μαθημάτων που περιγράφει ο τίτλος σπουδών που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αντίστοιχο-ισοδύναμο με πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης ειδικότητας που είναι εγγεγραμμένος ο καταρτιζόμενος.)  

Στο  link  μπορείτε να δείτε τις ειδικότητες που ανακοινώθηκαν για τα ΔΙΕΚ για το 2020-2021  :  http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1642-anakoinosi-eidikot-diek-2020b

Η αντίστοιχη προκήρυξη βγήκε πέρσι  31 Αυγούστου : Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) εξαμήνου 2020Β

Ο κανονισμός που πρέπει να γνωρίζετε και που ορίζει τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές και τις σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ  

Ακολουθεί απόσπασμα σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών : https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/docs/FAQ.pdf

Επιλογή Καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ

1. Ο Διευθυντής Διά Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) ανακοινώνει πίνακα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΙΕΚ ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και σύμφωνα με το Ν. 4186/2013.

2. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναγράφονται

 • τα ονομαστικά στοιχεία,
 • τα στοιχεία ταυτότητας,
 • το ΑΜΚΑ
 • και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου,
 • καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται από τις Δ.Δ.Β.Μ. πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα − τμήμα  ΙΕΚ. Όσοι υποψήφιοι κέκτηνται δικαιώματος εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Οι τελικοί επιλεγέντες, υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την οριστική τους εγγραφή στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

5. Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

β) Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:

 1. Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.
 2. Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.
 3. Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.
 4. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:

 1. Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια.
 2. Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια.
 3. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια
 4. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

ζ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

η) Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23−6−2000), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ. ΙΕΚ και εγγραφής στα Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:

i. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό]

ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομί− ζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]

iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

v. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής σε ισχύ για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2020-2021 που ξεκίνησαν στο ΔΙΕΚ Αιγάλεω (μετά από τον ορισμό από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. σε 8 ειδικότητες), είναι:

1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Design Development/ Video Games) 3 τμήματα
2.Τεχνικός Η/Υ 3 τμήματα
3.Τεχνικός Μηχανοτρονικής 2 τμήματα
4.Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία 1 τμήμα

5.Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (Αρχιμάγειρας – Chef) 4 τμήματα
6.Τεχνικός Ανελκυστήρων 1 τμήμα
7.Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων 2 τμήματα
8.Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων 1 τμήμα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ :

Ειδικότητες Β Εξάμηνο

Ειδικότητες Δ Εξάμηνο

Περισσότερες πληροφορίες (καθώς επίσης ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν για το Γ’ εξάμηνο-που ενδιαφέρει τους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ.) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αιγάλεω (  https://iekaigal.att.sch.gr/  )

Πανελλαδικά οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2021-2022 στο χειμερινό εξάμηνο είναι στο : https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2021b.xlsΣτο σύνδεσμο:  https://diek.it.minedu.gov.gr  έγινε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονταν να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το  εξάμηνο κατάρτισης 2020Β (Οκτ 2020- Φεβ 2021).  Μέσα στη σελίδα αυτή θα βρείτε ΟΛΕΣ τις απαραίτητες οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων (δικαιολογητικά που απαιτούνται, μοριοδότηση-κοινωνικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων και ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ απαραίτητη πληροφορία).


Περισσότερες Πληροφορίες θα υπάρχουν με τη προκήρυξη που θα βγει τον Αύγουστο στη  http://www.gsae.edu.gr 
 

.  

Από το Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω