ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ ορίζεται η 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Έως την παραπάνω ημερομηνία τόσο οι νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο όσο και οι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους .
Επισημαίνουμε ότι για την οριστική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα οριστικοποίηση αυτής.