Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Οι απόφοιτοι ΙΕΚ της ειδικότητας « Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών. Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον Τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων των μέσων παραδοσιακών και ηλεκτρονικών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για τις οργανωτικέ ς του ικανότητες στην οργάνωση του όλου φάσματος εκτέλεσης ενός έργου, για τη γνώση του γύρω από μεθόδους τεχνικές και υλικά για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου αυτού.
Σύμφωνα με το πλησιέστερο επαγγελματικό περίγραμμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:Ο/η Διακοσμητής/τρια (εσωτερικών χώρων – βιτρίνας) αναλαμβάνει την διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατά τρόπο λειτουργικό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αλλά και η αισθητική στο σύγχρονο περιβάλλον. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη.

Τομείς Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» μπορούν να εργαστούν σε τεχνικές εταιρείες, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, γραφεία διακοσμητών, γραφεία πολιτικών μηχανικών, εταιρίες κατασκευών, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας επίπλων, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας αντικειμένων χρήσης και εταιρείες ή καταστήματα υλικών δόμησης και διακόσμησης, εταιρίες οργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων, σε γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης, σε εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης, ως σύμβουλοι προβολής και marketing επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του Design και ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Επαγγελματικά προσόντα
Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας σύμφωνα με το σχετικό
περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ στο οποίο αντιστοιχεί η ειδικότητα συνίστανται στα ακόλουθα:
1. Συζήτηση με τον πελάτη, προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς για το έργο.
– Συνδιαλέγεται με τον πελάτη και διερευνά τις προτιμήσεις του.
-Προσχεδιάζει, σχεδιάζει και ολοκληρώνει τη μελέτη της πρότασης για τη διακόσμηση.
– Προετοιμάζει και υποβάλλει την προσφορά στον πελάτη.
2. Υποστήριξη και επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει.
– Διερευνά και επιλέγει συνεργάτες.
– Αναζητά, παραγγέλλει και προμηθεύεται τα υλικά.
– Παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο.
3. Διοικητική υποστήριξη της επιχείρησης και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά.
– Επιμελείται και διεκπεραιώνει τις διοικητικές εργασίες.
– Διερευνά για νέους πελάτες και διαμορφώνει το πελατολόγιο της επιχείρησης.
– Ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τα νέα προϊόντα στην αγορά.
Επαγγελματικά καθήκοντα
Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:
Να κάνει αποτυπώσεις κτιρίων σε όλες τις κλίμακες .
Να αναπτύσσει και συντάσσει με βάση δεδομένα σκαριφήματα και διάφορες κλίμακες σχέδια: κατόψεων ,όψεων ,τομών, αξονομετρικά σχέδια.
Να αναπτύσσει και να συντάσσει κατασκευαστικά σχέδια μέχρι και κλίμακας 1:1 επίπλων και ειδικών κατασκευών.
Να συντάσσει έγχρωμα σχέδια παρουσίασης (κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια), με σκοπό την ολοκληρωμένη και πιστή απόδοση της αρχικής ιδέας (σχέδια παρουσίασης).
Να κατασκευάζει έγχρωμες μακέτες τομών διαστάσεων, κάνοντας χρήση διαφορετικών και κατάλληλων κατά περίπτωση υλικών (κατασκευή προπλασμάτων).
Να αναλύει τις εργασίες κατασκευής και να οργανώνει τα συνεργεία κατασκευής κατά τομείς δουλειάς και κατά φάση κατασκευής.
Να συντάσσει τον προγραμματισμό ελέγχου.
Να ελέγχει τα συνεργεία κατασκευής ως προς το χρονικό προγραμματισμό, την ποιότητα των εργασιών και το κόστος, φροντίζοντας για την πίστη εφαρμογή της οριστικής μελέτης και το γενικό πνεύμα του έργου.
Να κάνει προσμετρήσεις και επιμετρήσεις.
Να συντάσσει κοστολογικούς πίνακες.
Να γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται τα σχεδιαστικά και κοστολογικά προγράμματα.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ