ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Α) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ Ή ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ

Παρακαλούμε τους/τις καταρτιζόμενους/ες, των οποίων η πρακτική άσκηση έχει ήδη ολοκληρωθεί ή έχει διακοπεί, και δεν έχουν προσκομίσει:

1) To βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη

2)Βεβαίωση παρουσίας από τον Εργοδότη

να προσκομίσουν ΑΜΕΣΑ στο γραφείο πρακτικής άσκησης του Δ.Θ.ΙΕΚ Αιγάλεω τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να καταχωρηθούν οι ώρες και να ενημερωθούν τα στιγμιότυπα πρακτικής. Μετά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2023Α (16/02/2023) δεν θα μπορούμε πλέον να ενημερώσουμε το σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ με τα στοιχεία της πρακτικής τους και θα πρέπει να απευθύνονται στους κεντρικούς διαχειριστές του συστήματος στο Υπουργείο Παιδείας.

Β) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (ΦΕΚ 5837/15-12-2021) στο εξής όλοι/ες οι καταρτιζόμενοι/ες όταν ολοκληρώνουν ή διακόπτουν την πρακτική τους, οφείλουν να προσκομίζουν στο ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ (εντός 5 ημερών), χωρίς καθυστέρηση τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση της Πρακτικής τους.