ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων (β’ φάση) για τα Δημόσια ΙΕΚ περιόδου Σεπτεμβρίου, στο Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : (https://diek.it.minedu.gov.gr)

Καλούνται οι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Β’ φάσης επιλογής στο Δ.Θ.ΙΕΚ Αιγάλεω , να προσέλθουν απαραιτήτως από την Τρίτη 27/09/2022 έως και την Πέμπτη 29/09/2022 μεταξύ 15:00 εως 19:00 μ.μ. , για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους (ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους).

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ (ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Α’ φάσης, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ.Θ.ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ.

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν :

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από υποψήφιους που δεν είχαν επιλεχθεί (Γ’ Φάση) στις 30/09/2022.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (Άρθρο 25 – Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. : ν.4763/2020).

Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα που επέτυχαν και επιθυμούν την διαγραφή τους για να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την τρέχουσα διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής στο ΔΙΕΚ που είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ή ηλεκτρονική (gov.gr) ] εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών.