ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

To «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» αποτελεί ένα σχετικά νέο και δυναμικό τεχνοοικονομικό επάγγελμα αιχμής το οποίο σχετίζεται με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με στόχο την υιοθέτηση και βέλτιστη εφαρμογή αυτών στο νέο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. To «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» είναι επιφορτισμένο με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την οργάνωση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των ψηφιακών «εργαλείων», του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης και της ψηφιακής αναδιοργάνωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Η νέα Πειραματική ειδικότητα «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις νέες σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών.
Ο οδηγός κατάρτισης της νέας Πειραματικής ειδικότητας αποτελεί ένα ευέλικτο και δυναμικό «οδηγό» σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρθρωσή του και τη λειτουργία του, αλλά και γενικότερες πληροφορίες. Η μελέτη του οδηγού κατάρτισης επιτρέπει την απόκτηση μια συνολικής εικόνας του περιεχομένου σπουδών, του τρόπου υλοποίησης των σπουδών με την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων με κατάλληλη εργαστηριακή άσκηση, καθώς και των προσόντων – δεξιοτήτων που αποκτά ο εκπαιδευόμενος/καταρτιζόμενος σπουδαστής.

Συνοπτική Περιγραφή Ειδικότητας
Η νέα Πειραματική ειδικότητα των ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» υποστηρίζει ένα σχετικά νέο και σύγχρονο διεπιστημονικό τεχνολογικό και επιχειρησιακό επάγγελμα το οποίο σχετίζεται με την δυναμική ψηφιακή είσοδο των επιχειρήσεων στο νέο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό εθνικό και διεθνές περιβάλλον μέσω εφαρμογών και «εργαλείων» του σύγχρονου ψηφιακού μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και οικονομία.
To «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» είναι επιφορτισμένο με όλες τις τεχνολογικές και διαχειριστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την τεχνοοικονομική οργάνωση, την εκτέλεση, το συντονισμό, την τεχνική υποστήριξη και την παρακολούθηση των ψηφιακών «εργαλείων» του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ηλεκτρονικής διαδικτυακής αλληλεπίδρασης αλλά και της ολιστικής ψηφιακής αναδιοργάνωσης και ψηφιακού μετασχηματισμού των σύγχρονων ανταγωνιστικών και διαφοροποιημένων επιχειρήσεων.
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η ζήτηση εφαρμογών και ψηφιακών εργαλείων Μάρκετινγκ στο σύγχρονο επιχειρείν είναι δυναμική. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή πίεση χρονικού ανταγωνισμού στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω ανταγωνιστικών συνιστωσών του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και λόγω υιοθέτησης από πλήθος επιχειρήσεων σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ για ανάπτυξη νέων ψηφιακών καθώς και παραδοσιακών επιχειρηματικών πλάνων. Επίσης, η εκτεταμένη χρήση τεχνολογικών διαδικτυακών εφαρμογών από πελάτες και επιχειρήσεις μειώνει την απόσταση μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, του χρόνου παραγγελίας και διανομής εξισορροπώντας τον ισχυρό ανταγωνισμό και τα κόστη, προωθώντας την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής νέων ψηφιακών επιχειρηματικών στρατηγικών και πολιτικών.


2.1. Ορισμός και περιγραφή ειδικότητας
Σήμερα, κάθε ανταγωνιστική επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον οικονομικό κλάδο στον οποίον ανήκει, έχει επηρεαστεί, σε μεγάλο βαθμό, από την ψηφιακή τεχνολογία και ανάπτυξη νέων «εργαλείων» διαδικτυακής, παγκόσμιας προβολής και διάδρασης με την πελατειακή βάση. Η παρουσία στο Internet, κατ’ επέκταση τα κοινωνικά μέσα, και το ψηφιακό μάρκετινγκ παίζουν πρωταρχικό ρόλο στα σχέδια προβολής μιας σύγχρονης επιχείρησης. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) είναι το σύνολο των ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών μιας επιχείρησης οι οποίες αφορούν τη χρήση σύγχρονων «εργαλείων» ψηφιακής τεχνολογίας, με σκοπό να έρθει η επιχείρηση σε επαφή με την εθνική, τοπική και παγκόσμια πελατειακή της βάση και να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί της στόχοι μέσω και του ψηφιακού μετασχηματισμού της.
Η ειδικότητα «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» εστιάζει σε πρακτικά τεχνικά και επιχειρηματικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακού μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους ψηφιακού επιχειρηματικού σχεδίου για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και για τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος σε θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν βέλτιστες πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και βρίσκουν εφαρμογή τόσο στο παραδοσιακό όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.


2.2. Αρμοδιότητες / Καθήκοντα
Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» συνοψίζονται στα ακόλουθα:
– Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (application software) τεχνολογίας internet και τηλεματικής π.χ. δημιουργία ιστοχώρων (website), ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου, τηλεκπαίδευσης – τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet.
– Χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών «εργαλείων» προβολής και προώθησης για διάφορα είδη προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
– Μέτρηση αποτελεσματικότητας των «εργαλείων» για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
– Σχεδίαση, υλοποίηση, και διαχείριση πλάνου προβολής και διαφήμισης σε μηχανές αναζήτησης.
– Χρήση Οn Line «εργαλείων» για βελτίωση της θέσης Δικτυακού τόπου στις μηχανές αναζήτησης.
– Σχεδίαση και σύνδεση βάσης δεδομένων με το περιβάλλον προγραμματισμού και τις διαδικτυακές εφαρμογές.
– Διαχείριση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ.
– Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας ΟΠΣ ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών.
– Σχεδίαση Επιχειρηματικού μοντέλου επιχείρησης στην ψηφιακή οικονομία.
– Οργάνωση και υποστήριξη ομάδας διοίκησης ηλεκτρονικού καταστήματος.
– Σχεδιασμός ηλεκτρονικών ερευνών Μάρκετινγκ.
– Εισαγωγή νέων προϊόντων στην ψηφιακή αγορά.

– Προγραμματισμός και έλεγχος ηλεκτρονικών πωλήσεων.
– Στοιχειώδης ανάλυση βασικών σταδίων ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πλάνου.
– Ανάλυση επιμέρους σημείων διαδικασίας δημιουργίας ψηφιακού Επιχειρηματικού Πλάνου.
– Ανάλυση βασικής μεθοδολογίας εφαρμογής «εργαλείων» για την σύνταξη του Επιχειρηματικού Πλάνου.
– Στοιχειώδης ανάλυση της επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης.


2.3. Προοπτικές Απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα
Ο απόφοιτος της νέας Πειραματικής ειδικότητας «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» των ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ μπορεί να εργαστεί σε:
– Επιχειρήσεις κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων και υποστήριξης και προώθησης προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ως μισθωτός ή ιδιώτης, ατομικά ή σε συνεργασία και με άλλους ειδικούς, τεχνοοικονομικούς επιστήμονες.
– Επιχειρήσεις προβολής και προώθησης προϊόντων μέσω Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τεχνικής υποστήριξης υπηρεσιών Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Πληροφορικής.
– Επιχειρήσεις παροχής λογισμικών μηχανογραφημένης λογιστικής και τεχνικής διαχείρισης.
– Επιχειρήσεις παροχής επιχειρηματικών συμβούλων για εφαρμογή των επιχειρηματικών πλάνων (Business Plan) Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, Επικοινωνίας, ψυχαγωγικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών, τουριστικών, τηλεματικών κλπ εφαρμογών.
– Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς, διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς.
– Μηχανογραφικά κέντρα επιχειρήσεων.
– Τμήματα Ψηφιακού Μάρκετινγκ Εμπορικών επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.
– Επιχειρήσεις Διαφήμισης και Ηλεκτρονικής προβολής.
– Στον Ηλεκτρονικό/Ψηφιακό τύπο και στα Ψηφιακά ΜΜΕ.
– Επικουρικά στα εργαστήρια του τομέα του στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
– Ως ιδιώτης και ειδικευμένο τεχνικό-τεχνοοργανωτικό στέλεχος ψηφιακής τεχνολογίας σε θέματα ψηφιακής αναδιοργάνωσης, ψηφιακού Μάρκετινγκ και τεχνικής υποστήριξης στο ηλεκτρονικό εμπόριο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με σχετικούς επιστήμονες πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς των ΑΕΙ.

Προϋποθέσεις εγγραφής και διάρκεια σπουδών
3.1. Προϋποθέσεις εγγραφής
Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών και Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ).
Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στον Ν. 4763/2020-ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020 και στον ισχύοντα «Κανονισμό Λειτουργίας Δημόσιων Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)»


3.2. Διάρκεια Σπουδών
Η φοίτηση στο ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας από 1.200 έως 1.500 διδακτικές ώρες για τη νέα πειραματική ειδικότητα του ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα και τους οδηγούς σπουδών και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών, η οποία δύναται να υλοποιηθεί σε σχετικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μετά το πέρας του Β΄ εξαμήνου σπουδών ή μετά το πέρας του Δ΄ εξαμήνου σπουδών.

Χορηγούμενοι τίτλοι – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Οι απόφοιτοι των ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από το ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (05).
Τη ΒΕΚ που χορηγεί το ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ δύναται να την υπογράφει κατά προτεραιότητα ο Διευθυντής του ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ μόνος του ή, εναλλακτικά, από κοινού με τον Υπεύθυνο Καθηγητή του συνεργαζόμενου Πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή Τμήματος, ύστερα από σχετική έγκριση και απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν. Εάν το προηγούμενο δεν είναι εφικτό, δύναται το συνεργαζόμενο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο ή Τμήμα, σε συνεργασία με το ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ, να χορηγήσουν μια Βεβαίωση με το σύνολο των μαθημάτων που διδάχτηκαν οι απόφοιτοι του ΔΠΙΕΚ στο Πανεπιστημιακό εργαστήριο, ύστερα από σχετική έγκριση του Τμήματος συνεργασίας και απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν.

Κατατάξεις εγγραφής άλλων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα
Δεν υπάρχουν αντιστοιχίσεις με ειδικότητες της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και δεν υπάρχει δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο της πειραματικής ειδικότητας των ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» επιπέδου 5, για απόφοιτους άλλων τίτλων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λόγω διεπιστημονικής, διαφοροποιημένης και υψηλής εξειδίκευσης των τεχνικών και τεχνοοικονομικών μαθημάτων από το πρώτο έτος σπουδών στη νέα τεχνοοικονομική πειραματική ειδικότητα των ΔΠΙΕΚ/ΔΘΙΕΚ