ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι παρακαλούμε ενημερωθείτε από τον νέο οδηγό υλοποίησης και εφαρμογής της  επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης και των έντυπων που απαιτούνται.

Επίσης το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από 18/7/2022 εως 23/8/2022 (λόγω άδειας) θα παραμείνει κλειστό.

Για την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης θα πρέπει να μιλήσετε τηλεφωνικά (210-5695608 ) ή δια ζώσης (Για Ιούλιο-Αύγουστο: Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 π.μ. –  12:00) με τον υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση. Η έναρξη των πρακτικών ασκήσεων γίνεται 1η ή 15η  κάθε μήνα εκτός και αν συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα.

Πρέπει να καταθέσετε το σύνολο των εγγράφων και των δικαιολογητικών τουλάχιστον 4 μέρες πριν την έναρξη της Π.Α.  Παρακαλούμε να τηρείτε απαρέγκλιτα τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης για θέματα πρακτικής άσκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ 5837/τ. Β’/ 15-12-2021), ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Στο σύνδεσμο θα βρείτε αναρτημένη την πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  1. Βεβαίωση Εργοδότη. Συμπληρώνεται από τον εργοδότη. Στο τέλος της σελίδας χρειάζεται υπογραφή, ονοματεπώνυμο και σφραγίδα. Μην συμπληρώνετε ημερομηνία έναρξης και λήξης πρακτικής προς αποφυγή λάθους.
  2. Συμφωνητικό – Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενου. Συμπληρώνετε σε 3 αντίτυπα, όλα πρωτότυπα.
  3. Αίτηση προς το ΙΕΚ φοίτησης την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και την υπογράφει (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
  4. Έντυπο μητρώου ασκούμενου, το οποίο συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και το υπογράφει (ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δύο πλευρές)
  6. Α.Φ.Μ. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
  7. Α.Μ.Κ.Α. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία του ΑΜΚΑ

Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στο : ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)